Chính sách cho Người tố cáo

Chính sách cho Người tố cáo

Chính trực là một trong những giá trị nền tảng của Keppel. Keppel kỳ vọng rằng tất cả các nhân viên thực hiện công việc của mình một cách có đạo đức và tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành tại mọi thời điểm và mọi quốc gia nơi Keppel hiện diện.

Keppel cung cấp kênh tiếp nhận thông tin cho Người tố cáo, để khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và các bên liên quan khác có thể báo cáo lại, một cách trung thực, chi tiết các hành vi trái pháp luật và/hoặc trái đạo đức.


Thực hiện báo cáo

Các vụ việc có thực hoặc có dấu hiệu trái pháp luật và quy định, và/hoặc trái đạo đức cần được báo cáo tới các kênh tiếp nhận thông tin độc lập của Keppel như sau:

Email: kpmgethicsline@kpmg.com

Hotline – Số điện thoại miễn phí tại từng quốc gia:

 • Singapore 6413 6500
 • Brazil 08007219563
 • Hoa Kỳ 18338217058
 • Trung Quốc 4001206106
 • Việt Nam 12065300
 • India 0008000404498
 • Indonesia 0078036510074
 • Philippines 180016510822
 • Úc 1800845319
 • Anh 08081015334
 • Đức 08001810027

Mẫu báo cáo trực tuyến: https://www.kpmgethicsline.com

Tập đoàn Keppel làm việc với KPMG nhằm đem đến một cơ chế cho nhân viên cũng như tổ chức hoặc cá nhân ngoài Tập đoàn như khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, ứng viên có thể nêu ra những mối quan ngại, một cách trung thực, về những vụ việc được cho là bất thường hoặc sai trái, mà không sợ gặp hậu quả.

Kênh báo cáo của Người tố cáo không nhằm báo cáo các vấn đề (i) không có thực; hoặc (ii) không quan trọng, không đáng kể và gây khó chịu; hoặc (iii) khi vấn đề được báo cáo không liên quan đến Tập đoàn Keppel.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm